VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

I.Oblasť platnosti

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia Penzión Jesenský obchodnou spoločnosťou TERA HOTEL, s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 702 412, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43245/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) a klientom (ďalej len „klient“). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si prevádzkovateľ a klient nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené prevádzkovateľom.

II. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

2.1 Zmluva vzniká prevzatím žiadosti /rezervácie/ klienta písomne a to osobne, alebo elektronicky prevádzkovateľom. V prípade elektronickej rezervácie, klient vyplní formulár uvedený na internetovej stránke Penziónu: www.penzionjesensky.sk. Závisí od slobodnej vôle prevádzkovateľa, či rezerváciu písomne potvrdí. Zmluvy o ubytovaní, t.j. objednávka zaväzuje prevádzkovateľa až po jej písomnom potvrdení. Údaje v písomnej akceptácii rezervácie sú pre obe strany záväzné.

2.2 Každá rezervácia musí obsahovať povinné údaje:

2.2.1. meno a priezvisko ubytovaného,

2.2.2. dátum príchodu a odchodu,

2.2.3. počet nocí,

2.2.4. počet osôb,

2.2.5. telefonický kontakt na ubytovaného,

2.2.6. doplňujúce údaje o rezervácii zahrnuté v rezervačnom formulári.

2.3 V prípade preukázania, že klient uviedol nepravdivé, resp. neúplné údaje, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezohľadňovať žiadosť klienta, právo odvolať a zrušiť objednávku, právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy ako aj právo na náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

2.4 Prípadné doplatky za pobyt sa hradia na prevádzke v hotovosti alebo kartou .

2.5 Zmluvní partneri sú prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a zákazník – klient. Pokiaľ pre zákazníka objednávala ubytovanie tretia osoba, ručí táto voči prevádzkovateľovi spolu so zákazníkom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ nepredloží príslušné vyhlásenie.

2.6 Podnájom alebo ďalší prenájom prenechaných izieb ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas prevádzkovateľa. Všetky nároky voči prevádzkovateľovi sa premlčujú za tri roky od začiatku pravidelnej premlčacej doby v závislosti od vedomosti. Nároky na náhradu škody sa premlčujú nezávisle od vedomosti za tri roky. Skrátenie premlčania neplatí pri nárokoch, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností prevádzkovateľa.

III. Zmena alebo zrušenie rezervácie, storno poplatky

3.1 Akékoľvek zmeny uskutočnené na rezervácií zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky na tel. čísle +421 915 715 619 alebo e-mailom recepcia@penzionjesensky.sk . Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ Penziónu uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ Penziónu nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa Penziónu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie. 3.2 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi Penziónu nárok na storno poplatok nasledovne: Hosť môže zrušiť rezerváciu bezplatne do 5 dní pred príchodom. Hosť zaplatí 100% z ceny prvej noci v prípade zrušenia rezervácie v priebehu 5 dní pred príchodom.

3.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi Penziónu nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

3.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ Penziónu oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

3.5 Prevádzkovateľ Penziónu zašle klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výšku v zmysle týchto VOP do 14 odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ Penziónu je oprávnený v uvedených prípadoch jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa Penziónu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa Penziónu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ Penziónu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácií pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na pobyt.

IV. Ubytovanie klientov

4.1 Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14:00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 20:00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže prevádzkovateľ zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bolo vopred písomne (mailom) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať ďalší deň pobytu. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac.

4.2 Pred odchodom z izby je klient povinný:

4.2.1 uzavrieť vodovodné kohútiky,

4.2.2 zhasnúť svetlá,

4.2.3 zatvoriť okná a balkónové dvere,

4.2.4 uzamknúť dvere a vstupnú kartu/kľúče odovzdať na recepcii.

4.3 V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušený tohto zákazu sa stanovuje pokuta 100,- EUR.

4.4 Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

4.5 V priestoroch kaviarne a jedálne nie je dovolené konzumovať potraviny a/alebo nápoje, ktoré neboli zakúpené v Penzióne.

4.6 Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, pre ktoré je vyhradené iné miesto.

4.7 V objekte penziónu klientom nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné elektrické prístroje a pod.).

4.8 Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá Penzión bez obmedzenia, len ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.

4.9 Domáce zvieratá sú dovolené iba po prechádzajúcom súhlase Prevádzkovateľa za nasledujúcich podmienok:

4.9.1 domáce zvieratá vážia menej ako 15 kg,

4.9.2 domáce zvieratá nesmú byť ponechané bez dozoru v hotelovej izbe alebo apartmáne,

4.9.3 domáce zvieratá nie sú povolené v priestoroch, kde sa podáva strava,

4.9.4 to neplatí pre domáce zvieratá, ktoré sprevádzajú osoby so zdravotným postihnutím.

4.10 Klient prijíma návštevy v spoločenských priestoroch penziónu len so súhlasom pracovníka recepcie v čase od 8.00 – 20.00 hod.

4.11 V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud, ktorí musia klienti dodržiavať.

4.12 Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient.

4.13 Akékoľvek poruchy je klient povinný nahlásiť na recepcii.

4.14 Sťažnosti klienta a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma recepcia, respektíve vedenie Penziónu.

V. Ceny a platba

5.1. Dohodnutá cena a služby, ktorú má klient platiť, vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny uvedené na recepcii v platnom cenníku alebo webovej stránke. Klient je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny. Toto platí aj pre služby a výdavky prevádzkovateľa voči tretím osobám, ktoré podnietil klient.

5.2. Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty.

5.3. Platba za poskytnuté služby sa uhrádza v mene EURO (€).

5.4. Ak klient platí v hotovosti alebo platobnou kartou, bude cena za ubytovanie zinkasovaná pri jeho príchode. 5.5. Ak klient platí bezhotovostným prevodom na bankový účet prevádzkovateľa platba sa uhrádza nasledovne: 5.5.1 Klienti zo Slovenskej republiky: Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu: SK9811000000002620521543 Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

5.5.2 Klienti z ostatných krajín: Názov banky: Tatra banka, a.s. Adresa banky: Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, SLOVAKIA Názov účtu: TERA HOTEL, s.r.o. Číslo účtu: 2620521543 IBAN: SK9811000000002620521543 SWIFT/BIC: TATRSKBX Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo VOP vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich prevádzkovateľ písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia zákazníkom sú neúčinné. 6.2 Platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené. 6.1 Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými resp. neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.

6.2 Použitie názvu alebo loga prevádzkovateľa pre médiá, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

6.3 Klient súhlasí, aby Penzión v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže Penzión spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb, ako aj na marketingové účely.

6.4 Klient zaplatením zálohy potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Klient je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ich poruší, má prevádzkovateľ Penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

6.5 Neoddeliteľnou Prílohou č. 1 VOP je reklamačný poriadok.

6.6 Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 14.08.2015.

Penzión Jesenský

Prevádzka: Tatranská Lomnica 4, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika

Telefón: +421 915 715 619

E-mail: recepcia@penzionjesensky.sk

Prevádzkovateľ: TERA HOTEL, s.r.o.
IČO: 36 702 412
Laurinská 18
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Penzión Jesenský

I. Úvod

1.1 Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na poskytovaných službách o ubytovaní je vydaný nasledovný reklamačný poriadok na základe zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

II. Právo a miesto uplatnenia reklamácie

2.1 Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.

2.2 Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.

2.3 Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke Penzión Jesenský.

2.4 Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby a taktiež kópiu faktúry (prípadne zmluvy) o obstaraní služby prípadne iný doklad.

III. Postup a vybavovanie reklamácie

3.1 Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je povinný zamestnanec Penziónu spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný oboma stranami.

3.2 Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.

3.3 O opodstatnenosti reklamácie rozhodne poverený zamestnanec, alebo iná povinná osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

3.4 Vedenie Penziónu je povinné informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany klienta. V tomto prípade sa jedná o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia.

3.5 Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie a musí byť vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží klient a druhý zamestnanec Penziónu. Tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.

3.6 V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis, tak nie je možné prešetriť ani dodatočnú reklamáciu.

IV. Neodstrániteľné vady poskytnutej služby

4.1 Ak nie je možné vady technického charakteru na izbe pridelenej klientovi odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť klientovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek takejto vade, má klient právo na:

4.1.1 primeranú zľavu z ceny izby;

4.1.2 zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 14.08.2015.

V Bratislave, dňa 14.08.2015
Mgr. Jozef Dučák
konateľ spoločnosti